Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıda şartlarını okuyacağınız bu sözleşme Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret  firmasına ait https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin üyeleri arasında akdedilmiş olup, üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret kullanıcı ve/veya üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler https://neokursan.com alan adlı internet sitesi üzerinden sağ-lanmaktadır. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a üye olunması, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.

Bu üyelik sözleşmesi https://neokursan.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi,"üye"ve"ziyaretçileri de içerir.

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı ve/veya Üye, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkala-rının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret üze-rinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Kullanıcı ve/veya Üye, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, https://neokursan.com alan adlı internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorum-lukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifre-lerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a bildirmeyi; Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı ve/veya Üye, https://neokursan.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Aksi takdirde Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilecektir.

6- Kullanıcı ve/veya, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı ve/veya Üye, https://neokursan.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir.

8- https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'e aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, https://neokursan.com alan adlı internet sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9- Kullanıcı ve/veya Üye, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri her türlü içeriklerden Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'in yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10- Kullanıcı ve/veya Üye, vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlaya-cağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar  aynen rücu edilir.

11- Kullanıcı ve/veya Üye, https://neokursan.com alan adlı internet sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, kendi takdirine göre, https://neokursan.com alan adlı internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

12- Kullanıcı ve/veya Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduğunu kabul ve tahhüt eder.

13- Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda https://neokursan.com adresinden herhangi bir hak talep edemez.

SATICININ YETKİLERİ

1- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirt-meksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret sorumlu tutulamaz.

2- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, kayıtlarını eksik giren ve https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

3- https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, kullanıcıların ve üyelerin, https://neokursan.com alan adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemek-tedir. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin kullanılmasından kay-naklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

5- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a veya Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Bu reklamların kullanım yetkisi ise sadece Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a aittir.

6- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

7- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

8- https://neokursan.com alan adlı internet sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun https://neokursan.com alan adlı internet sitesine kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret ile internet sitesi üzerinden paylaşabilir. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret sistemden siler.

9- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değil olmayıp, dilediği zaman https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

10- Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret kullanıcı ve/veya üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistikî değerlendirmeler ve Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'e ait Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret haricindeki sair markalar tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üye bizzat aksini talep etmediği sürece Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret https://neokursan.com alan adlı internet sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz ve Kullanıcı ve/veya üye bilgilerinin Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, gerektiğinde kullanıcıya ait IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Şu kadar ki, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret kullanıcı ve/veya üye tarafından sağlanan kişisel bilgileri (ad, soyad, e-posta, telefon ve benzeri her türlü bilgiyi) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

Siparişlerinizi almak,

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,

Ödemelerinizi gerçekleştirmek,

Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, Bilgilerinizi güncellemek,

Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,

İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,

3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,

Bu doğrultuda Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Şu kadar ki, kullanıcı ve/veya üye tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki işbu içeriklerdeki ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise http://https://neokursan.com bana özel/bilgilerim bölümünden Sms ile bilgilendirilmek istiyorum. Veya E-posta ile bilgilendirilmek istiyorum’ u işaretleyebilirsiniz. Bu bölümden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde http://https://neokursan.com bana özel/bilgilerim bölümünden iletişim bilgileri aracılığı ile Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret ile irtibata geçerek kullanıcı isteklerini iletebilir.

FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde ve https://neokursan.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayar-lamalar ve güncellemeler https://neokursan.com alan adlı internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar https://neokursan.com alan adlı internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üye Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve ta-ahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

İşbu sözleşme nedeniyle Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret'un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Neo Dağıtım Pazarlama Ticaret tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.